نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای مجتمع تجاری یاس قزوین

نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای مجتمع تجاری یاس قزوین

درب اتوماتیک شیشه ای مجتمع تجاری همچنین به صرفه جویی در انرژی کمک می کنند. زیرا فقط در صورت لزوم باز می شوند. همچنین درب اتوماتیک شیشه ای مجتمع تجاری تأثیرات سرما و گرمای بیرون را بر دمای داخلی به حداقل می رساند.

خدمات ما