جدول تنظیمات درب اتومات تورمکس Tormax 2201

جدول تنظیمات درب اتومات تورمکس Tormax

جدول تنظیمات درب اتومات تورمکس Tormax 2201

جدول تنظیمات درب اتومات تورمکس Tormax

0 عرض بازشو از5تا100درصدقابل تنظیم است.
1 سرعت بازشو حداکثرسرعت روی 1می باشد.
2 سرعت بسته شدن حداکثرسرعت روی 1می باشد.
3 زمان بازماندن 5/.ثانیه تا120قابل تنظیم است.
4 کاهش سرعت ترمزابتداوانتهارامشخص می کند.
5 عملکرد باتری گزینه4قرارداده شود.
9

 

 

 

 

 

 

0 کالیبره که حتماباید اجرا شود.
1

 

ریست کارخانه -که اگرسه بارپشت سرهم انجام

درب حالت دستی پیدا می کند.

4 تعداددفعات بازشدن درب رانشان می دهد.
5 تعدادساعت کاری دستگاه رامشخص می کند.
6 مدل درب رانشان می دهد.
9 جهت گردش موتورراعوض می کند.

 

جدول ایرادات درب اتومات تورمکس Tormax

شماره ایراد علت مربوطه led
E11 قفل —————-
E21 کلیدتعیین وضعیت 2
E51 انکودر یا موتور 1+2+3+4
E54 مرحله کالیبراسیون درست انجام نگرفته است  

1+2+3+4

E61 جریان برق بیش از حد روی موتور  

1+2+3+4

E64 باربیش ازحدروی منبع تغذیه  

————–

E66 موتوروصل نیست ————–

توجه : بقیه ایرادها مربوط به تنظیمات داخلی ونرم افزاری خود کنترل باکس می باشد.

در صورت بروز هرگونه مشکل در تنظیمات درب اتومات تورمکس Tormax با شماره 09124723785 تماس بگیرید.

 

خدمات ما