سیم کشی اپراتور جدید لابل چشم OPTEX

سیم کشی اپراتور جدید لابل چشم OPTEX

سیم کشی چشم OPTEX

مدل OA-FLEX  T

چشم داخل چشم بیرون رنگ سیم
17 ) برق مثبت  17 ) برق مثبت  سفید
18 ) منفی  18 ) منفی  قهو ه ای
18 ) منفی  18 ) منفی  مشکی
 16  16 قرمز
 COM ( 7  COM ( 7 زرد
 COM ( 7    GND ) سوکت چشم جانبی
آبی
6 ) امنیتی 2FR ) سوکت چشم جانبی  صورتی
8 ) رله داخل 9 ) رله بیرون  سبز

 

** لطفاً از پُُل کردن سوکت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید **

خدمات ما